3D奇偶遗漏统计数据统计分析名词解释

奇偶形态 单选注数 理论周期 当前遗漏 历史最大遗漏 平均遗漏 当前遗漏/平均遗漏 本期遗漏/理论周期
全奇 125 8.0 1 63 6.89 15% 13%
二奇一偶 375 2.67 2 16 1.7 118% 75%
一奇二偶 375 2.67 0 18 1.62 0% 0%
全偶 125 8.0 31 48 7.22 430% 388%

单选形态

奇偶形态 单选注数 理论周期 当前遗漏 历史最大遗漏 平均遗漏 当前遗漏/平均遗漏 本期遗漏/理论周期
奇奇奇 125 8 1 63 6.89 15% 13%
奇奇偶 125 8 2 61 7.21 28% 25%
奇偶奇 125 8 6 66 6.89 87% 75%
奇偶偶 125 8 12 61 7.26 165% 150%
偶奇奇 125 8 3 65 7.21 42% 38%
偶奇偶 125 8 0 52 6.77 0% 0%
偶偶奇 125 8 9 47 6.61 136% 113%
偶偶偶 125 8 31 48 7.22 430% 388%