3D奇偶遗漏统计数据统计分析名词解释

奇偶形态 单选注数 理论周期 当前遗漏 历史最大遗漏 平均遗漏 当前遗漏/平均遗漏 本期遗漏/理论周期
全奇 125 8.0 8 63 6.67 120% 100%
二奇一偶 375 2.67 0 16 1.7 0% 0%
一奇二偶 375 2.67 4 18 1.64 244% 150%
全偶 125 8.0 28 48 7.3 383% 350%

单选形态

奇偶形态 单选注数 理论周期 当前遗漏 历史最大遗漏 平均遗漏 当前遗漏/平均遗漏 本期遗漏/理论周期
奇奇奇 125 8 8 63 6.67 120% 100%
奇奇偶 125 8 3 61 7.1 42% 38%
奇偶奇 125 8 10 66 6.9 145% 125%
奇偶偶 125 8 42 61 7.41 567% 525%
偶奇奇 125 8 0 65 7.3 0% 0%
偶奇偶 125 8 6 52 6.83 88% 75%
偶偶奇 125 8 4 47 6.57 61% 50%
偶偶偶 125 8 28 48 7.3 383% 350%