3D奇偶遗漏统计数据统计分析名词解释

奇偶形态 单选注数 理论周期 当前遗漏 历史最大遗漏 平均遗漏 当前遗漏/平均遗漏 本期遗漏/理论周期
全奇 125 8.0 3 63 6.71 45% 38%
二奇一偶 375 2.67 2 16 1.71 117% 75%
一奇二偶 375 2.67 0 18 1.64 0% 0%
全偶 125 8.0 7 48 7.17 98% 88%

单选形态

奇偶形态 单选注数 理论周期 当前遗漏 历史最大遗漏 平均遗漏 当前遗漏/平均遗漏 本期遗漏/理论周期
奇奇奇 125 8 3 63 6.71 45% 38%
奇奇偶 125 8 2 61 7.11 28% 25%
奇偶奇 125 8 35 66 6.98 502% 438%
奇偶偶 125 8 1 61 7.4 14% 13%
偶奇奇 125 8 15 65 7.34 204% 188%
偶奇偶 125 8 0 52 6.79 0% 0%
偶偶奇 125 8 8 47 6.59 121% 100%
偶偶偶 125 8 7 48 7.17 98% 88%